Cursuri

Niveluri de competenta lingvistica

Proficient User / Utilizator profesionist

C2 Advanced / Avansat

C1 Upper-intermediate / Mediu avansat

1. Can understand with ease virtually everything heard or read / poate înţelege cu uşurinţă practic orice ascultă sau citeşte.
2. Can summarise information from different spoken and written sources in a coherent presentation / Poate alcătui o prezentare scurtă şi coerentă din orice tip de surse.
3. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning. / Se poate exprima în mod spontan, precis şi fluent.

1. Can understand a wide range of demanding, longer texts. / Poate înţelege o gamă largă de texte lungi.
2. Can express him/herself spontaneously and fluently without much obvious searching for expressions. / Se poate exprima în mod spontan şi fluent fără a arăta că nu-şi găseşte cuvintele uneori.
3. Can use language flexibly for social, academic and professional uses. / Poate folosi limba în diferite contexte profesionale, academice, sociale.
4. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns and cohesive devices. / Poate produce practic orice fel de text pe subiecte complexe.

Independent User / Utilizator independent

B2 Intermediate / Mediu

B1 Lower-intermediate / Mediu începător

1. Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. / Poate înţelege ideile principale dintr-un text pe un subiect concret sau abstract, inclusiv discuţii tehnice din domeniul său de specialitate.
2. Can interact with a native speaker, without strain for either party. / Poate conversa lcu lejeritate cu un vorbitor nativ.
3. Can produce detailed text on a wide range of subjects. / Poate redacta texte detaliate pe o gamă largă de subiecte.
4. Can easily explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantagesof various options / Poate explica cu uşurinţă un punct de vedere, avantajele şi dejavantajele diverselor opţiuni.

1. Can understand the main points of familiar matters regularly encountered in work, school. / Poate înţelege punctele principale ale situaţiilor întâlnite la lucru, în societate.
2. Can deal with most situations in areas where the language is spoken. / Se descursa în conversaţie.
3. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of interest. / Poate produce texte simple pe subiecte familiare sau de interes.
4. Can describe experiences and events, dreams, hopes and briefly give reasons and explanations. / Poate descrie experienţe şi evenimente, poate să dea explicaţii.

Basic User / Utilizator elementar

A2 Pre-intermediate / Elementar avansat

A1 Elementary / Elementar

1. Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (very basic personal and family information, shopping, local geography, employment) / Poate înţelege propoziţii şi expresii folosite frecvent.
2. Can communicate in simple and routine tasks. / Poate comunica în situaţii simple şi de rutină.
3. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment. / Poate descrie în termeni simpli aspecte despre tot ceea ce se petrece în jurul său.

1. Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases. / Poate înţelege şi folosi expresii familiare de zi cu zi.
2. Can introduce him/ herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. / Se poate prezenta şi poate răspunde la întrebări privind date personale, unde locuieşte, lucrează, cunoscuţi.
3. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. Poate interacţiona într-o manieră de bază mai ales dacă este ajutat de interlocutor.